اینم حکمت دیه زنان:

زنی رو به خدا کرد و گفت: چرا باید دیه ما نصف مردها باشد؟

خداوند مهربانانه فرمود: بنده ی من!
اگر با کشتن، تو را از شوهرت بستانند،
به او۴۵ میلیون می رسد،
ولی اگر او را بکشند تو صاحب ۹۰ میلیون می شوی
زن خندید و گفت: خدایا حکمتت را شکر!